VÅRA TJÄNSTER​

KONTROLLANSVARIG - KA

Jag erbjuder mina tjänster som KA, vilket behövs när ni ansöker om bygglov. Har mångårig erfarenhet som KA. Kan erbjuda snabb och professionell hjälp. Tycker det är viktigt att genomföra arbetsplatsbesök under hela projektets gång.

Kan erbjuda er löpande eller fast pris.

Är certifierad  i klass K genom RISE,vilket innebär att jag har behörighet för alla sorts byggnader från ombyggnader,villor, till större byggnadsprojekt.

Tar uppdrag i hela Skåne men arbetar mest i nordväst Skåne.

Ju tidigare KA kommer in i projektet desto bättre slutresultat blir det.

PROJEKTLEDNING

Jag kan hjälpa er med projektledning på både små & stora projekt.

Säkerställer att ditt byggprojekt genomförs med rätt kvalitet på ett effektivt ock kostnadsmedvetet sätt.

Med min bredda kompetens ock erfarenhet inom projektledning/byggledning tar jag hand om hela processen från tidigt planeringsskede till färdigt resultat

KONTROLLANSVARIG

KONTROLLANsVARIG

Kontrollansvarig enligt PBL

En Kontrollansvarig enligt PBL, förkortat KA, ibland även benämnd certifierad kontrollansvarig, skall hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs. Vid utförande av de flesta bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder skall det finnas kontrollansvariga. I plan- och bygglagens 10e kapitel regleras vad för krav som ställs på kontrollansvarig och vilka dennes uppgifter är.

De viktigaste kraven som ställs på en kontrollansvarig är att denne skall ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs, samt att han har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som skall kontrolleras. Kravet på den kontrollansvariges självständighet regleras i KAAR – Boverkets allmänna råd om den kontrollansvariges självständiga ställning.

Kontrollansvarigas främsta uppgifter är att ta fram byggherrens plan för egenkontroll och se till att kontrollplanen följs. Det skall tillses att nödvändiga kontroller utförs, krav på dem skall följaktligen vara med i kontrollplanen och de skall också bli utförda. Kontrollen avser även att gällande bestämmelser och villkor följs. Vid avvikelser skall byggherren informeras och vid behov skall byggnadsnämnden meddelas, exempelvis skulle i händelse av att avvikelserna påverkar en konstruktions bärförmåga och stadga det sistnämnda kunna vara motiverat. Om en prestandadeklaration misstänks vara felaktig eller missvisande skall detta rapporteras till Boverket.

PROJEKTLEDNING

PROJEKTLEDNING

Jag har arbetat som projektledare och projektchef i många år. Var bl.a Superintendent på Skanska Internationals sjukhusbygge på Malta.

Arbetade som Byggprojektchef för Swedwood(IKEAS industrigren), var med & byggde IKEAS första möbelfabrik i Ryssland.

Arbetade som projektledare & projektchef inom aluminium & glas-branschen i ca 12 år för Preconal Fasad AB.

Var med att bygga bl.a World Trade Center,SVT nya lokaler, samt ny fasad med entreer&fönster på hela Hansa Companiet,Malmö.

Ett lyckat projekt kräver noggrann planering redan från början & att lösa problem innan de uppstår.